χελας

Feature Top (Full Width)

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών και διαβάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρέβεζα, 30-04 -2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣOΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 41260 /1361

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙOΝ Αρ. Διακήρυξης: 6 / 2013

Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ.Κώδικας: 48 100 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓOΝΙΣΜΟΣ Πληροφορίες: Α.Ναστούλη - Χ. Γεωργίου Τηλέφωνα : 26823 60291 -26823 62172 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: Fax : 26820 27195ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ E-MAIL : a.nastouli@php.gov.gr ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΘΕΜΑ:«Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.585,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 45.000,00 € (µε ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 030 (Κ.Α.Π. Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡOΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡOΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 21-05-2013 ΗΜΕΡΑ: Τρίτη OΡΑ: 10:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓOΝΙΣΜΟΥ Γραφεία Δ/νσης Διοικ/κού - Οικ/κού Π. Ε. Πρέβεζας ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι 31-12-2013
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου»(Φ.Ε.Κ. 233/Α/2010).

3. Την αριθµ. 6061/205/8-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου»(ΦΕΚ 374/Β/2011).

4. Την αριθµ.6 εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 2067/14-01-2011 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,«Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης από 01-01-2011».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδη­γίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου».

7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α/1995) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και ρυθµί­σεις συναφών θεµάτων».

8. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) «Δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης».

9. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ...».

10. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού.

11. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

12. Την υπουργική απόφαση αρ. 35130/739/10 (Φ.Ε.Κ. 1291/β/11-8-2010) «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95» (για σύναψη συµβάσεων ετήσιας δαπάνης απευθείας µέχρι 20.000€, πρόχειρος διαγωνισµός µέχρι 60.000 € και πάνω από 60.000 € τακτικός διαγωνισµός).

13. Την υπουργική απόφαση αρ. 2/59649/0026/17.10.2001 (ΦΕΚ 1427/Β/22.10.2001) «Αναπρο­σαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95» (υποχρέωση σύναψης ιδιωτικού εγγράφου «σύµβασης» πάνω από 2.500 €)».

14. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας .στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις »(ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).

15. Το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας όλων των δηµοσίων συµβάσεων των Ο.Τ.Α.(έργων, προµηθειών και υπη­ρεσιών).

16. Το Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατά­κτες».

17. Το άρθρο 11 της από 5-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 237Α΄) <<Τροπο­ποίηση του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ... ».

18. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).

19. Την αριθµ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αριθµός Πρακτικού 14/20-12-2012, ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικον. Έτους 2013», όπως συµπληρώθηκε µε την αρ. 5/9/17-4-2013 απόφαση του Π. Σ.

20. Την αριθµ. 14/505/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠεριφέρειαςΗπείρου, περί: α)«έγκρισης διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων», από την Περιφερειακή Ενότη­τα Πρέβεζας καιβ)«την κατάρτιση της προκήρυξης του διαγωνισµού».

21. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερόµενων) κανο­νιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά η απορρέουν από τα οριζό­µενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης και γενικότερα κάθε διάταξη ( Νόµου , Π.Δ. κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν α­ναφέρονται ρητά παραπάνω.

22. Την αριθµ. πρωτ. 36956/1233/18-4-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (α/α καταχώρησης 104/2013) στον Ειδ. Φορέα 071 -ΚΑΕ 9459 για το έτος 2013.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουµε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επι­λογή αναδόχου για το έργο: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων» και µε κρι­τήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 36.585,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 8.415,00 ευρώ, συνολικά σε 45.000,00 ευρώ.

1.Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως τις 31/12/2013.

2.Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα τα οποία είναι αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.

3.Στους διαγωνιζόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των προς προµήθεια υλικών.

4.Ο Διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από τη συντετµηµένη, προθεσµία των δέκα πέντε (15) ηµε­ρών, ως προς τον χρόνο της δηµοσίευσης, από την ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης αυ­τής στον τύπο.

5.Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

6.Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, όµιλοι, συνεταιρισµοί, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα ορι­ζόµενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

7.Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισµού, η οποία θα ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26.

8.Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κ. Α. Π. Περιφέρειας Ηπείρου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου».

9.Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί), βα­ρύνουν τον ανάδοχο και καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά παρακρατού­νται από την αµοιβή του αναδόχου κατά την πληρωµή του από την αρµόδια υπηρεσία.

10.Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Πρέβεζας, οδός: Σπηλιάδου 8, Τ.Κ.: 48 100, όροφος:2ος,(τηλέφωνο: 26823 60291, τηλεο­µοιοτυπία: 26820 27195), όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

11.Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την προκή­ρυξη, θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύ­θυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Διευκρινί­σεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τις Δ/νσεις της Π. Ε. Πρέβεζας: α) Διοικη­τικού -Οικονοµικού (οδός: Σπηλιάδου 8-Πρέβεζα, Τ. Κ.: 48 100, τηλέφωνο: 26823 60291, αρ­µόδια υπάλληλος: Αν. Ναστούλη) και β) Τεχνικών Έργων (οδός: Περδικάρη 1-Πρέβεζα, Τ. Κ.: 48 100, τηλέφωνο: 26823 62172, αρµόδιος υπάλληλος: Χαρ. Γεωργίου).

Συνηµµένα O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Τεύχος διακήρυξης, µετά των παραρτηµάτων αυτής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΑν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


ΣΟΚ:Ποια ουσια που τρωμε καθημερινα ειναι ουσιαστικα ..ΠΛΑΣΤΙΚΟ;;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ

Η Μυστική Τεχνολογία Δημιουργίας Σεισμών, Οι Θερμικές Σφαίρες Πλάσματος Και Το ''Τεχνητό'' Τσουνάμι Της Ιαπωνίας.

Και τα πετρέλαια «μαζί τα φάγαμε»;;; Το «πεδίο Levantine», οι Τράπεζες, οι Στουρνάρες και οι ... Πάγκαλοι!!!

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υγείας μας

Τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης κράτησαν για πάνω από 1000χρόνια. Ποιο ήταν το μυστικό;

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ!! ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρεθεμνιώτης Καλλιέργησε ένα δένδρο. φαινόμενο! (Παράγει από ντομάτες και μελιτζάνες μέχρι πιπεριές και πατάτες)

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ
Ολο το ντοκιματερ εδω..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..
πατηστε την εικονα

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει
πατηστε την εικονα

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!
Πατηστε την εικονα

Επιμήκη κρανία Cusco στο Περού μυστικά γυρίσματα - Βίντεο

Απιστευτο Ντοκιματερ δειτε τη τρωμε !!

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??
πατηστε την εικονα

Μήπως τρως κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ «χαλάλ» που «διαβάστηκε» από μουσουλμάνο;

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος
πατηστε την εικονα

Πως φτιάχνονται πατατάκια, γαριδάκια & snack


Δεν παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση η τηλεόραση σας παρακολουθεί

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;
Ποιά η χρήση του στους ανθρώπους; Όλα όσα πρέπει να μάθετε..

Δείτε τι παθαίνουν τα πνευμόνια απτό κάπνισμα. (ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ video)

Τι γνώριζαν οι γιατροί το 1934 για τον καρκίνο; Μήπως μας κρύβουν κάτι ; Αξίζει να το δεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!
πατηστε την εικονα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ
πατηστε εδω

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!
πατηστε την εικονα

ΔΕΙΤΕ: H λίστα εταιριών της Monsanto.

Ακουστικά Bluetooth; Ξανασκεφτείτε το!

H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "DIGEA" ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ 500.000% ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ IQ {ΒΙΝΤΕΟ}

Κυβερνούν τον κόσμο μόλις...147 εταιρείες!

TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ STANDFORD- ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -- ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστική "προφητεία" για το σημερινό χάλι ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..
ΔΕΙΤΕ Ποια προϊόντα τα περιέχουν. [Βίντεο]

Kαναδάς: "Μουσουλμανική η Ελλάδα κατά 50%! (ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΞ;;;)

Digea-Γίνε και εσύ προβατορομπότ.Μπορείς

The Live” ("Ζουν Ανάμεσά μας") – Η ανατριχιαστικά ‘προφητική’ ταινία


Βρήκαν σκελετούς από περίεργα όντα! (video)

Απίστευτο!!! Θα μας ψεκάσουν για... λύσσα!!!

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)
Πατηστε Εδω

VIDEO: Ξεμείνατε από αναπτήρα; Μία πατάτα θα σας… ανάψει φωτιές!!!! (Τρελό πείραμα)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Τι μας κρύβουν ? Παράξενα κρανία.

Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Διέρρευσε το έγγραφο με τα τελικά μέτρα του 3ου Μνημονίου.!!

Η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξάνει κατά 50% τους εγκεφαλικούς όγκους στα παιδιά

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Υποσυνείδητη διαφήμιση στην ταινία Lord of the rings - Μαντέψτε τι γράφει!

Πως διαβάζεται το Barcode;

Πώς η κάνναβη θεραπευει τον καρκίνο (βιντεο)


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟ 1947 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Πώς να ξεχωρίζετε τα ΦΥΣΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ τρόφιμα και η αλήθεια για τα Οργανικά - Βιολογικά!

10+5 απλά αλλά θαυματουργά φυσικά καθαριστικά

" ΒΟΜΒΑ ": Επιχείρηση “Ομιχλοπαγίδα” η αποκάλυψή μας με το "έμβρυο" σε βουνό των Ιωαννίνων. !

Ομάδα αίματος και διατροφή

(ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ video ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ) Ο Τυφλός ψαράς..

ΦΩΤΟ – ΣΟΚ: Στο Carrefour αγοράζουν το χρυσό όσων υποφέρουν!

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα
(video Που θα σας κάνει να κλάψετε)

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Tρομακτικές οι συμπτώσεις με το έτος 1843.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ; ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΣ…

«Εμφιαλωμένη Ζωή»: Η αλήθεια για την επιχείρηση νερού της Νεστλέ

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα
και απο την 1/6/2013 θα μας παίρνουν το συσκώτι, την καρδιά, τα νεφρά και ότι άλλο έχει ανάγκη το διεθνές εμπόριο μεταμοσχεύσεων

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ... ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ .

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)
Οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - ΣΟΚ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ! "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"!

Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου


Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

Δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντα ήσουν ένας αριθμός

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με τις νέες πιστωτικές κάρτες

Εγχειρίδιο επιβίωσης της SAS (ένα απ΄τα καλύτερα στον κόσμο)


Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και πάει Καναδά (Εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι για να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας στην Τουρκία και να λέμε ότι η τεχνολογία είναι τουρκική...)

Codex Alimentarius: ΗΠΑ: Έλεγχος στην τροφή ακόμα και στους οικιακούς κήπους!

Δείτε τι τρώμε: Το σοκαριστικό «αθάνατο» burger των McDonald’s

Το ατμοσφαιρικό οπλικό σύστημα πλάσματος HAARP, οι χημικοί αεροψεκασμοί (chemtrails) και ο έλεγχος του νου!!!

«Βόμβες» ενέργειας τα παντζάρια.

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής
για την αντιμετώπιση πανδημιών και φυσικών καταστροφών

ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Να που πάνε τα λεφτά...

Ζειά - Ζέα Για να μάθετε λίγα περί ΖΕΙΑΣ και του ρόλου του ΕΘΝΑΡΧΗ Νο 1! Το διατροφικό μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα
με την τοξική ουσία "tiabendazole" που προκαλεί ηπατικά προβλήματα

Τρώμε ακτινοβολημένα προϊόντα που ευθύνονται για καρκινογενέσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες
βάζει φόρο σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!!!

Φτιάξτε μόνοι σας δραστικά, σπιτικά σιρόπια για το βήχα!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ:


ΝΕΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ για δωρεάν ρεύμα για όλους και η πλήρης αποσιωποίηση του θέματος! (+ 8 βίντεο των εφευρέσεων)

Ο ΦΟΒΟΣ ? …..μην τον φοβάσαι !!


Η εταιρεία L'Oreal είναι των μεγαλύτερη εταιρειών ομορφιάς στόν κόσμο, αλλά είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης στην κακοποίηση των ζώων

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα «ματωμένα διαμάντια» της Αφρικής και οι «ματωμένοι υδρογονάνθρακες» της Ελλάδας !!! (Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια Αφρικανική χώρα!!!)

Πως καθαρίζουμε τα νεφρά μας πάμφθηνα και αποτελεσματικά.

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πατηστε την εικονα

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!
πατηστε την εικονα

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1956 - 2012 .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την Blackwater για φύλαξη των πόλεων!

Γέροντας Παίσιος, τι είχε δει για τη χώρα μας;

Δειτε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ.... ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ‼!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!
πατηστε την εικονα

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αποκαλυπτικό! Ο Χαρτης του Ισίδωρου Πόσδαγλη που ήξερε τα πάντα απο το 1952 !!!

Θέλετε καύσιμα; Καλλιεργήστε τα!


Ο θαυμαστός κόσμος των βοτάνων, όπλο ενάντια στις ασθένειες

Νόθευση των βασικών καλλιεργειών του πλανήτη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ;

Ψεύτικο κρέας: To μυστικό του κρέατος - κόλλα!

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά λάθος

Memorize : Το 2027 πείτε αντίο στην Ελευθερία σας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ;


Ἡ πρόπολη ἀναστέλλει τοὺς καρκινικοὺς ὄγκους.

Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ