χελας

Feature Top (Full Width)

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

«Πράσινες» ενισχύσεις σε ενεργούς αγρότες - χωρίς ιστορικά δικαιώματα - από την νέα ΚΑΠ >>

«Πράσινες» ενισχύσεις σε επαγγελματίες αγρότες, έξτρα πριμ σε νέους γεωργούς και σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, χωρίς την χρήση των μέχρι σήμερα γνωστών ως ιστορικών δικαιωμάτων, προβλέπονται - μεταξύ άλλων – στην συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013, στην οποία κατέληξαν την Πέμπτη 26 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Φυσικά, τα τελικά νούμερα τελούν υπό την αίρεση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το διάστημα 2014 – 2020.

Πάντως, από την πλευρά του ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Dacian Cioloş, δήλωσε ενθουσιασμένος με την εν λόγω συμφωνία καθώς: «Δίνει στην Κοινή Αγροτική Πολιτική μια νέα κατεύθυνση, η οποία λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις προσδοκίες της κοινωνίας, όπως εκφράστηκαν κατά τη δημόσια συζήτηση την άνοιξη του 2010.

 Η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές: κάνοντας τις άμεσες ενισχύσεις δίκαιες και πράσινες, ενισχύοντας τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και καθιστώντας την ΚΑΠ αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ισχυρή απάντηση της ΕΕ στις προκλήσεις της ασφάλειας των τροφίμων, της κλιματικής αλλαγής, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 

Η ΚΑΠ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη του γενικού στόχου της προώθησης της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».
Αναλυτικότερα, τα βασικά σημεία της συμφωνίας για την νέα ΚΑΠ, όπως περιγράφονται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνουν τα εξής:

Δικαιότερες ενισχύσεις

Οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο, μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και των αγροτών, βάζοντας τέλος στις «ιστορικές αναφορές»:
1. Σύγκλιση: η κατανομή του προϋπολογισμού της ΚΑΠ θα διασφαλίσει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα λαμβάνει λιγότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου από 2019. (Το σημείο αυτό υπόκειται σε έγκριση στο πλαίσιο των συζητήσεων του ΠΔΠ). Μέσα σε ένα δεδομένο κράτος μέλος ή περιφέρεια, οι διαφορές στα επίπεδα των ενισχύσεων θα μειωθούν ανάμεσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: η ενίσχυση ανά εκτάριο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 60% του μέσου όρου των ενισχύσεων που καταβάλλονται, από το 2019, σε μία ενιαία διοικητική ή αγρονομική περιοχή. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αυξήσουν την υποστήριξη για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, διαθέτοντας υψηλότερα επίπεδα ενισχύσεων για τα «πρώτα εκτάρια» της εκμετάλλευσης. Για τα νέα κράτη μέλη, το απλοποιημένο καθεστώς της στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) - μια ενιαία ενίσχυση ανά εκτάριο - μπορεί να παραταθεί μέχρι το 2020.
2. Μόνο οι αγρότες που δραστηριοποιούνται σήμερα μπορούν να επωφεληθούν από τα συστήματα στήριξης του εισοδήματος (θα υπάρξει κατάλογος δραστηριοτήτων που εξαιρούνται). Οι νέοι αγρότες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, με την εισαγωγή σε όλα τα κράτη μέλη ενός συμπληρώματος ενίσχυσης της τάξης του 25% κατά τα πρώτα 5 έτη, εκτός από τα υπάρχοντα επενδυτικά μέτρα που απευθύνονται σε νέους αγρότες.
3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαθέσουν αυξημένα ποσά βοήθειας προς τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Θα είναι δυνατόν να κατανεμηθούν συνδεδεμένες ενισχύσεις για περιορισμένο αριθμό προϊόντων, με ειδική σύνδεση του 2% για πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, έτσι ώστε να καταστεί η Ε.Ε. λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές στον τομέα αυτό.

Ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής

Η περαιτέρω βελτίωση του προσανατολισμού προς την αγορά της ευρωπαϊκής γεωργίας θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη διάθεση νέων πόρων για τους αγρότες, έτσι ώστε να μπορούν να είναι αξιόπιστοι συμμετέχοντες στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων:
1. Θα πρέπει να προωθηθούν επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, ενώ για ορισμένους τομείς θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού (γάλα, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, δημητριακά). Οι οργανώσεις αυτές θα είναι σε θέση να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των συμφωνιών πωλήσεων για λογαριασμό των μελών τους.
2. Οι ποσοστώσεις ζάχαρης θα πρέπει να καταργηθούν από το 2017, ενώ η οργάνωση του τομέα της ζάχαρης θα πρέπει να ενισχυθεί βάσει συμβάσεων και υποχρεωτικών διεπαγγελματικών συμφωνιών.
3. Από το 2016, στον τομέα του οίνου, το σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα δυναμικό μηχανισμό διαχείρισης φυτεύσεων - αδειών στον οποίο οι επαγγελματίες θα εμπλέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό, που θα εφαρμόζεται μέχρι το 2030, με ένα σταθερό όριο φύτευσης αμπελιών της τάξης του 1% ετησίως.

Επιπλέον, νέα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή:
4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να επιτρέψει προσωρινές παραγωγές για τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά.
5. Δημιουργία ενός αποθεματικού κρίσεων (συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής ρήτρας έκτακτης ανάγκης).
6. Σύμφωνα με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να λάβουν μέρος μηχανισμούς πρόληψης κινδύνων (συστήματα στήριξης του εισοδήματος ή αμοιβαία κεφάλαια) και να επινοήσουν υποπρογράμματα ανάπτυξης για τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Πράσινες ενισχύσεις

Όλα τα κράτη μέλη, όλες οι αγροτικές περιοχές και όλοι οι αγρότες θα λάβουν απλά, αποδεδειγμένα μέτρα για την προώθηση της αειφορίας και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Μεταξύ 2014 και 2020, πάνω από 100 δισ. ευρώ θα επενδυθούν για να βοηθήσουν τη γεωργία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής:
1. «Πρασίνισμα» του 30% των άμεσων ενισχύσεων, το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με τρεις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές: διαφοροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και διατήρηση του 5%, και από το 2018 του 7% ως περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, ή μέτρα που θεωρούνται ότι έχουν τουλάχιστον ισοδύναμα περιβαλλοντικά οφέλη.
2. Τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να διατεθεί για τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα, τη στήριξη για τη βιολογική γεωργία, ή σχέδια που συνδέονται με φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, ή μέτρα καινοτομίας.
3. Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα θα αναβαθμιστούν με συμπλήρωση πρακτικών πρασινίσματος. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να θεσπίσουν και να επιτύχουν υψηλότερους περιβαλλοντικούς στόχους προστασίας (ως εγγύηση κατά της διπλής χρηματοδότησης).

Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια

Τα μέσα της ΚΑΠ θα επιτρέψουν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ την εκπλήρωση των κοινών στόχων με ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των 27, και σύντομα των 28, κρατών μελών:
1. Το ποσό της χρηματοδότησης για την υποστήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων θα διπλασιαστεί.
2. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία και η τομεακή προσέγγιση θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια πιο προσαρμόσιμη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στρατηγική προσέγγισης.
3. Ένα απλοποιημένο καθεστώς ενισχύσεων για τους μικροκαλλιεργητές θα είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη που το επιθυμούν.
4. Οι λεπτομέρειες του συνόλου των ενισχύσεων της ΚΑΠ θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, με εξαίρεση τα πολύ μικρά ποσά που διατίθενται για τους μικρούς αγρότες.

Όπως σημειώνεται, όλες οι πτυχές της μεταρρύθμισης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2014, εκτός από τη νέα δομή των άμεσων ενισχύσεων («πράσινες» πληρωμές, πρόσθετη ενίσχυση για τους νέους, κλπ.) που θα ισχύουν από το 2015, προκειμένου να δοθεί χρόνος στα κράτη μέλη για ενημέρωση των αγροτών σχετικά με τη νέα ΚΑΠ και την προσαρμογή των υπολογιστικών συστημάτων διαχείρισής της.

Σήμερα η παρουσίαση της συμφωνίας

Με σχετική Συνέντευξη Τύπου σήμερα, Πέμπτη 27 Ιουνίου, από τις Βρυξέλλες, που θα μεταδοθεί μέσω webstreaming σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ο αρμόδιος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Επίτροπος, κ. Dacian Ciolos, θα παρουσιάσει την συμφωνία για την νέα ΚΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα θα έχουν την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Αμαλίας 8, Σύνταγμα) στις 13.30.

Μάλιστα, μετά τη Συνέντευξη Τύπου, προγραμματίζεται να ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση από τον κ. Τάσο Χανιώτη, Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ "Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη", ο οποίος ήταν παρών σε όλες τις κρίσιμες συζητήσεις αναμόρφωσης, ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις.

Επίσης, στην σχετική πρόσκληση σημειώνεται ότι ο Επίτροπος θα επισκεφθεί στο μέλλον την Ελλάδα προκειμένου να παρουσιάσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα της αναμόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Το υπόμνημα με την επεξήγηση των βασικών στοιχείων


Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

ΈΝΩΣΗ ΝΈΩΝ ΑΓΡΟΤΏΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


ΣΟΚ:Ποια ουσια που τρωμε καθημερινα ειναι ουσιαστικα ..ΠΛΑΣΤΙΚΟ;;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ

Η Μυστική Τεχνολογία Δημιουργίας Σεισμών, Οι Θερμικές Σφαίρες Πλάσματος Και Το ''Τεχνητό'' Τσουνάμι Της Ιαπωνίας.

Και τα πετρέλαια «μαζί τα φάγαμε»;;; Το «πεδίο Levantine», οι Τράπεζες, οι Στουρνάρες και οι ... Πάγκαλοι!!!

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση της υγείας μας

Τα απόρθητα τείχη της Κωνσταντινούπολης κράτησαν για πάνω από 1000χρόνια. Ποιο ήταν το μυστικό;

ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ!! ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρεθεμνιώτης Καλλιέργησε ένα δένδρο. φαινόμενο! (Παράγει από ντομάτες και μελιτζάνες μέχρι πιπεριές και πατάτες)

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ

Μας ψεκάζουνε σαν μύγες! Το Πρωτο Ελληνικό ντοκιμαντέρ
Ολο το ντοκιματερ εδω..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ.. ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΙ..
πατηστε την εικονα

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει

Θεραπεία μέσω της επανασύνδεσης με τη Γη. Γείωση, άσε τον πλανήτη να σε θεραπεύσει
πατηστε την εικονα

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!

10 αηδιαστικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στα καλλυντικά!
Πατηστε την εικονα

Επιμήκη κρανία Cusco στο Περού μυστικά γυρίσματα - Βίντεο

Απιστευτο Ντοκιματερ δειτε τη τρωμε !!

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??

Ποτε ανακαλυφθηκε η τηλεοραση ? και Ποιος την εφεύρε ??
πατηστε την εικονα

Μήπως τρως κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ «χαλάλ» που «διαβάστηκε» από μουσουλμάνο;

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος

Αφιέρωμα: Ομάδα αίματος, η σημασία της και διατροφή ανάλογα με την ομάδα αίματος
πατηστε την εικονα

Πως φτιάχνονται πατατάκια, γαριδάκια & snack


Δεν παρακολουθείτε εσείς τηλεόραση η τηλεόραση σας παρακολουθεί

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;

CHIP RFID (Τσιπ) Έχετε αναρωτηθεί ποτέ,πως λειτουργεί;Τι ενέργεια χρησιμοποιεί κι πως την λαμβάνει;
Ποιά η χρήση του στους ανθρώπους; Όλα όσα πρέπει να μάθετε..

Δείτε τι παθαίνουν τα πνευμόνια απτό κάπνισμα. (ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ video)

Τι γνώριζαν οι γιατροί το 1934 για τον καρκίνο; Μήπως μας κρύβουν κάτι ; Αξίζει να το δεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! VIDEO!
πατηστε την εικονα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΦΥΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ
πατηστε εδω

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!

Ήρθε το Codex Alimentarius στην Ελλάδα. (Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!
πατηστε την εικονα

ΔΕΙΤΕ: H λίστα εταιριών της Monsanto.

Ακουστικά Bluetooth; Ξανασκεφτείτε το!

H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ "DIGEA" ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟ 500.000% ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ IQ {ΒΙΝΤΕΟ}

Κυβερνούν τον κόσμο μόλις...147 εταιρείες!

TO ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ STANDFORD- ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ -- ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστική "προφητεία" για το σημερινό χάλι ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..

Τρώμε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων..
ΔΕΙΤΕ Ποια προϊόντα τα περιέχουν. [Βίντεο]

Kαναδάς: "Μουσουλμανική η Ελλάδα κατά 50%! (ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΞ;;;)

Digea-Γίνε και εσύ προβατορομπότ.Μπορείς

The Live” ("Ζουν Ανάμεσά μας") – Η ανατριχιαστικά ‘προφητική’ ταινία


Βρήκαν σκελετούς από περίεργα όντα! (video)

Απίστευτο!!! Θα μας ψεκάσουν για... λύσσα!!!

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)

Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή ! (Μελετήστε το κοινοποιήστε)
Πατηστε Εδω

VIDEO: Ξεμείνατε από αναπτήρα; Μία πατάτα θα σας… ανάψει φωτιές!!!! (Τρελό πείραμα)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Τι μας κρύβουν ? Παράξενα κρανία.

Τροφές που έχουν μηδενική θρεπτική αξία και υψηλό βαθμό τοξικότητας για το σώμα.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Διέρρευσε το έγγραφο με τα τελικά μέτρα του 3ου Μνημονίου.!!

Η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξάνει κατά 50% τους εγκεφαλικούς όγκους στα παιδιά

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Υποσυνείδητη διαφήμιση στην ταινία Lord of the rings - Μαντέψτε τι γράφει!

Πως διαβάζεται το Barcode;

Πώς η κάνναβη θεραπευει τον καρκίνο (βιντεο)


ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1985

Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟ 1947 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!!!

Πώς να ξεχωρίζετε τα ΦΥΣΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ τρόφιμα και η αλήθεια για τα Οργανικά - Βιολογικά!

10+5 απλά αλλά θαυματουργά φυσικά καθαριστικά

" ΒΟΜΒΑ ": Επιχείρηση “Ομιχλοπαγίδα” η αποκάλυψή μας με το "έμβρυο" σε βουνό των Ιωαννίνων. !

Ομάδα αίματος και διατροφή

(ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ video ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ) Ο Τυφλός ψαράς..

ΦΩΤΟ – ΣΟΚ: Στο Carrefour αγοράζουν το χρυσό όσων υποφέρουν!

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα

Απίστευτο!!! Μαθήματα ζωής από έναν μικροσκοπικό γίγαντα
(video Που θα σας κάνει να κλάψετε)

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!

ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΣΩΣΤΑ?... ΛΑΘΟΣ!!!
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Tρομακτικές οι συμπτώσεις με το έτος 1843.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ; ΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΣ…

«Εμφιαλωμένη Ζωή»: Η αλήθεια για την επιχείρηση νερού της Νεστλέ

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα

Απο 1/1/2013 θα μας αρπάξουν ακόμα και την μπουκιά απο το στόμα
και απο την 1/6/2013 θα μας παίρνουν το συσκώτι, την καρδιά, τα νεφρά και ότι άλλο έχει ανάγκη το διεθνές εμπόριο μεταμοσχεύσεων

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής

Αποτοξίνωση και καθαρισμός συκωτιού και χολής
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ... ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ .

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)

Blue Gold World Water Wars (Ντοκιμαντέρ)
Οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται για το νερό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - ΣΟΚ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ! "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"!

Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου


Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε!

Δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντα ήσουν ένας αριθμός

Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με τις νέες πιστωτικές κάρτες

Εγχειρίδιο επιβίωσης της SAS (ένα απ΄τα καλύτερα στον κόσμο)


Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και πάει Καναδά (Εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι για να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας στην Τουρκία και να λέμε ότι η τεχνολογία είναι τουρκική...)

Codex Alimentarius: ΗΠΑ: Έλεγχος στην τροφή ακόμα και στους οικιακούς κήπους!

Δείτε τι τρώμε: Το σοκαριστικό «αθάνατο» burger των McDonald’s

Το ατμοσφαιρικό οπλικό σύστημα πλάσματος HAARP, οι χημικοί αεροψεκασμοί (chemtrails) και ο έλεγχος του νου!!!

«Βόμβες» ενέργειας τα παντζάρια.

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής

Συσκευές RFID (τσιπ) θα τοποθετηθούν στα παιδιά της Αμερικής
για την αντιμετώπιση πανδημιών και φυσικών καταστροφών

ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Να που πάνε τα λεφτά...

Ζειά - Ζέα Για να μάθετε λίγα περί ΖΕΙΑΣ και του ρόλου του ΕΘΝΑΡΧΗ Νο 1! Το διατροφικό μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια … Αργεντινής που είναι ψεκασμένα
με την τοξική ουσία "tiabendazole" που προκαλεί ηπατικά προβλήματα

Τρώμε ακτινοβολημένα προϊόντα που ευθύνονται για καρκινογενέσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 7270 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες

Κορυφαία απόφαση του δήμου Θάσου που δίνει το παράδειγμα για τους πολίτες
βάζει φόρο σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και τράπεζες!!!

Φτιάξτε μόνοι σας δραστικά, σπιτικά σιρόπια για το βήχα!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ:


ΝΕΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ για δωρεάν ρεύμα για όλους και η πλήρης αποσιωποίηση του θέματος! (+ 8 βίντεο των εφευρέσεων)

Ο ΦΟΒΟΣ ? …..μην τον φοβάσαι !!


Η εταιρεία L'Oreal είναι των μεγαλύτερη εταιρειών ομορφιάς στόν κόσμο, αλλά είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης στην κακοποίηση των ζώων

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα «ματωμένα διαμάντια» της Αφρικής και οι «ματωμένοι υδρογονάνθρακες» της Ελλάδας !!! (Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια Αφρικανική χώρα!!!)

Πως καθαρίζουμε τα νεφρά μας πάμφθηνα και αποτελεσματικά.

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

KAΤΑΛΟΓΟΣ “Ε” ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
πατηστε την εικονα

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!
πατηστε την εικονα

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1956 - 2012 .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την Blackwater για φύλαξη των πόλεων!

Γέροντας Παίσιος, τι είχε δει για τη χώρα μας;

Δειτε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ.... ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ‼!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!
πατηστε την εικονα

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αποκαλυπτικό! Ο Χαρτης του Ισίδωρου Πόσδαγλη που ήξερε τα πάντα απο το 1952 !!!

Θέλετε καύσιμα; Καλλιεργήστε τα!


Ο θαυμαστός κόσμος των βοτάνων, όπλο ενάντια στις ασθένειες

Νόθευση των βασικών καλλιεργειών του πλανήτη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ;
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ;

Ψεύτικο κρέας: To μυστικό του κρέατος - κόλλα!

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν κατά λάθος

Memorize : Το 2027 πείτε αντίο στην Ελευθερία σας

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ;


Ἡ πρόπολη ἀναστέλλει τοὺς καρκινικοὺς ὄγκους.

Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ